Harmonie, LLO en samenspeelgroep Steelband
De Pompweie De Uitkomst
Bernhardstraat 2A Ooststraat 1
4484 AN Kortgene 4491 EG Wissenkerke
Secretariaat
Bierweg 1c
4424 EL Wemeldinge
secretariaat@apollowissenkerke.nl

Bestuur


Het bestuur van Muziekvereniging Apollo Wissenkerke bestaat uit de onderstaande mensen. Deze mensen zijn allemaal spelende leden binnen de vereniging.

Voorzitter: Albert Sandee

• geeft leiding aan de vereniging
• draagt zorg voor het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement
• leidt bestuurs- en ledenvergaderingen
• is eerste vertegenwoordiger van de vereniging bij diverse aangelegenheden
• contactpersoon harmonieleden en dirigent
• contactpersoon steelbandleden en dirigent
Vice voorzitter: Arjen Kooman

• vervangt de voorzitter bij afwezigheid
• beheer muziekbibliotheek
• contactpersoon (uit)lenen/huren bladmuziek
• contactpersoon muziekcommissie

Secretaris: Kim van der Maat. Contact: secretariaat@apollowissenkerke.nl

• voert het secretariaat van de vereniging
• draagt zorg voor de inkomende en uitgaande correspondentie
• houdt de ledenadministratie bij
• houdt het archief bij
• coördinator reparatie/onderhoud/aankoop instrumenten
• coördinator onderhoud de Uitkomst
• bijhouden instrumentenadministratie
Penningmeester: Kees de Smit. Contact: penningmeester@apollowissenkerke.nl

• draagt zorg voor het financieel beleid in hoofdlijnen
• is verantwoordelijk voor de financiële administratie
• verantwoordelijk voor de inning van contributies en donaties
• draagt zorg voor het aanvragen van subsidies, fondsen ed.
• houdt de sponsor- en donateursadministratie bij
• draagt zorg voor het samenstellen van begrotingen en financiële jaarverslagen
• contactpersoon kantinebeheer

Algemeen bestuurslid: Leo van Nieuwenhuijze

• coördinator jeugdbeleid/opleidingen/muziekschool
• contactpersoon leerlingenorkest/samenspelgroep/blokfluitgroep/dirigenten
• contactpersoon jeugdbestuur
• coördinator projecten “Muziek in de klas”

Algemeen bestuurslid: Debbie Kapoen

• contactpersoon activiteitencommissie
• coördinator instrumentenvervoer
• contactpersoon aanmeldingen/afmeldingen leden harmonie
Algemeen bestuurslid: Willeke van Nieuwenhuijze

• draagt zorg voor het beheer van de kleding van het harmonie- en het leerlingenorkest
• coördinator "lief en leed"
• verzorgen van bloemen t.b.v. jubilea en concerten
• beheer en onderhoud website
• draagt zorg voor de PR activiteiten
• draagt zorg voor de agendering en verslaglegging van vergaderingen